ความสำเร็จของศิษย์เก่า (ตัวอย่างบางส่วน)

นายแพทย์พชระ ฐานะสถิรกุล

แพทย์อายุรกรรม

ปัจจุบันศึกษาต่อวิชาแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด รพ. จุฬาลงกรณ์

ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์

 

"รร. พันธะวัฒนา เป็นสื่อกลางที่ทำให้นักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาได้พบกับครูผู้ให้

ผู้เป็นต้นแบบในปฐมวัย บ่มเพาะอุปนิสัยที่ดีงามตั้งแต่วัยเด็ก

ผมเหลียวมอง รร.ด้วยความคิดถึงทุกครั้งที่ผ่านไปใกล้ กราบขอบพระคุณคุณครูทุกๆท่านและ

รร. พันธะวัฒนา ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ที่ไม่เป็นรองใครและสั่งสอนศีลธรรม รวมถึงบ่มนิสัย

ให้ฝึกสวดมนต์ทุกวันศุกร์ พื้นฐานที่ดีที่เริ่มต้นจาก รร.ประถมแห่งนี้ มีส่วนช่วยอย่างมากที่ทำให้ผม

ได้มาถึงจุดนี้ครับ"

   

วิบูลย์ มนูพรประภา

Assistant Vice President - Business Development International

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ปริญญาโท สาขา Financial Risk Management, University of Leeds, UK.

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาควิชาอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   

พิมลวรรณ์ จิตโตภาษ

ES Thai Language Teacher, Ruamrudee Internatinal School

ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   

วรภัทร  ศิริสถิตยวงศ์

หัวหน้าฝ่ายขาย

บริษัทริเวอร์พลัสจำกัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   

วรรณิศา อำนวยวิทย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ฝ่ายภาษี บริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน)

คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

พสธร  ฉันทแดนสุวรรณ

ทันตแพทย์

กำลังเรียนต่อเฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล

คณะทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

สมกมล จิตต์ชัยวิสุทธิ์

นักการเงินฝ่ายกลยุทธ์และนโยบายการเงิน

สำนักงานใหญ่ ปตท.

ปริญญาโท Exeter, UK

ปริญญาตรี Bachelor of Business Administration (BBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 

รัฐพงษ์ วงศ์เปียง

Senior Software Developer

บริษัท MFEC

ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

   

ปุณวัฒน์ รัชดามรินทร์

ธุรกิจส่วนตัว

ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์ สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

   

กชรัตน์ ชีวพฤษ์

ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ

ศูนย์วิจัยอาคลิริส บางกอก จำกัด

ปริญญาตรีและปริญญาโท  คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล