ผลงานโดดเด่นของนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการสอบ O-NET 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ที่โดดเด่น


นักเรียนที่ได้คะแนนคณิตศาสตร์ O-NET 90 คะแนนขึ้นไป
รอยอินทร์ ชุนหะกิจ ได้ 100 คะแนนเต็ม
วชิรวิชญ์ ศรีนวลจันทร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม
ศุภณัฐ ทองหว่าง ได้ 95 คะแนน
ปัณณธร พรหมจันทรา ได้ 90 คะแนน
กันตินันท์ โอสถศรี ได้ 90 คะแนน
ปริยาภัทร บัวเงิน ได้ 90 คะแนน

นักเรียนที่ได้คะแนนสังคมศาสตร์ O-NET 90 คะแนนขึ้นไป
วชิรวิชญ์ ศรีนวลจันทร์ ได้ 98 คะแนน
รอยอินทร์ ชุนหกิจ ได้ 96 คะแนน
จิรโชติ ถ้วยทอง ได้ 90 คะแนน

นักเรียนที่ได้คะแนนภาษาอังกฤษ O-NET 90 คะแนนขึ้นไป
นที สภาพศรี ได้ 97.5 คะแนน
ปิยภัทร กอพงษ์ ได้ 97.5 คะแนน
นนทวรรษ ทารส ได้ 95 คะแนน
ชวิศ สิทธิธรรมจักษ์ ได้ 95 คะแนน
ธณทัศน์ ล่ำสัน ได้ 95 คะแนน
วชิรวิชญ์ ศรีนวลจันทร์ ได้ 95 คะแนน
ศุภณัฐ ทองหว่าง ได้ 95 คะแนน
ปริยาภัทร บัวเงิน ได้ 95 คะแนน
ธนัชญา ขุนทึง ได้ 92.5 คะแนน
ณัชพงษ์ ข่าทิพย์พาที ได้ 92.5 คะแนน
ปัณณธร พรหมจันทรา ได้ 90 คะแนน
จิรัชญา ปัญญารัมย์ ได้ 90 คะแนน
บัณฑิตา ผันอากาศ ได้ 90 คะแนน
ธรรมสรณ์ ตะโกพ่วง ได้ 90 คะแนน
ธิติยา เกตุคำ ได้ 90 คะแนน
รอยอินทร์ ชุนหกิจ ได้ 90 คะแนน
พิชชาภา สุวรรณเลิศ ได้ 90 คะแนน

นักเรียนที่ได้คะแนนการงานพื้นฐานอาชีพ O-NET 90 คะแนนขึ้นไป
นที สภาพศรี ได้ 92 คะแนน
ศรัณย์ภัทร สุขสกล ได้ 92 คะแนน