โครงการรักห้องสมุด

โครงการรักห้องสมุด

นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ รักการอ่าน มีวิสัยทัศน์กว้าง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยอย่างถูกวิธีและมีคุณภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล ข่าวสาร พัฒนาตนเองให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าของโลกปัจจุบัน

  • กิจกรรมยอดนักอ่าน
  • กิจกรรมยุวบรรณารักษ์
  • กิจกรรมประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย
  • กิจกรรมชวนน้องอ่าน
  • กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด
  • กิจกรรมคอมพิวเตอร์กับห้องสมุด