โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการทำงานของนักเรียน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการทำงานของนักเรียน

คุณครูวางแผนให้นักเรียนสามารถปฏิบัติ ประเมินผลงานและปรับปรุงงานด้วยตนเอง โดยเน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ได้รับการแนะนำเรื่องการดำเนินชีวิต มีความคิด ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ได้พัฒนาการทำงานระบบหมู่แบบประชาธิปไตย ทั้งการวางแผน การแบ่งความรับผิดชอบ การร่วมกันประเมินผลงานและคิดวิธีการแก้ไขปัญหา ได้รับการพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน จนสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

  • กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง
  • กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง
  • กิจกรรมชุมนุม
  • กิจกรรมแนะแนว