โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการบำเพ็ญประโยชน์

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการบำเพ็ญประโยชน์

นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาสถานที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้กลุ่มสาระต่าง ๆ และบูรณาการความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและบุคคลอื่น นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การเสียสละ แบ่งปัน มีน้ำใจกับผู้อื่น และมีความเมตตาต่อผู้ที่ด้อยโอกาส อีกทั้งยังตระหนักถึงการประหยัดพลังงานและช่วยกันร่วมรณรงค์การประหยัดน้ำและไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม

  • กิจกรรมทัศนศึกษา
  • กิจกรรมรู้ทันข่าวก้าวทันโลก
  • กิจกรรมให้ทุนการศึกษา
  • กิจกรรมนักเรียนดีเด่น
  • กิจกรรมปฐมนิเทศ
  • กิจกรรมเยี่ยมสถานสงเคราะห์
  • กิจกรรมสารวัตรนักเรียน
  • กิจกรรมประหยัดพลังงาน
  • กิจกรรมถวายเทียนพรรษา