โครงการด้านจริยธรรม คุณธรรม

โครงการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม

นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความรักความผูกพันในครอบครัว มีความรักความผูกพันต่อสถาบันการศึกษา และประเทศชาติ หวงแหนและต้องการอนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนอื่น มีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักการออม มีความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

  • กิจกรรมวันแม่
  • กิจกรรมวันพ่อ
  • กิจกรรมไหว้ครู
  • กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
  • กิจกรรมธนาคารความดี
  • กิจกรรมของหายได้คืน
  • กิจกรรมออมทรัพย์
  • กิจกรรมนั่งสมาธิ
  • กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
  • กิจกรรมนักเรียนไม่มาสาย