โครงการส่งเสริมด้านสังคม อารมณ์และจิตใจ

โครงการเพื่อส่งเสริมด้าน สังคม อารมณ์และจิตใจ

นักเรียนได้แสดงความสามารถและศักยภาพของตนเอง มีระเบียบวินัย กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีอย่างอิสระ มีคุณสมบัติของนักกีฬา เป็นผู้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรักและสามัคคีในหมู่คณะ

ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่

  • กิจกรรมรักษ์ไทย
  • กิจกรรมกีฬาสี
  • กิจกรรมวันคริสต์มาส