โครงการชีวิตสดใสใส่ใจสุขภาพ

โครงการชีวิตสดใสใส่ใจสุขภาพ

นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย รักการมีสุขภาพที่ดี ตระหนักรู้ถึงการรักษาความสะอาด

ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่

  • กิจกรรมตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีน
  • กิจกรรมแก้ไขปัญหาจากการใช้อินเตอร์เน็ตและยาเสพติด
  • กิจกรรมโภชนาการในโรงเรียน
  • กิจกรรมแปรงฟันและล้างมือ