โครงการด้านวิชาการ

โครงการกิจกรรมทางวิชาการ

นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ได้แสดงผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่

  • กิจกรรมวันวิชาการ
  • กิจกรรมการแข่งขันภายนอก
  • กิจกรรมอ่านออกเสียงภาษาไทย
  • กิจกรรม English Friday 
  • กิจกรรม Science Show
  • กิจกรรม "พาช้างเข้าห้องเรียน"