กิจกรรมสังคมแห่งการเรียนรู้

โครงการสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาสถานที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้กลุ่มสาระต่าง ๆ และบูรณาการความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและบุคคลอื่น นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การเสียสละ แบ่งปัน มีน้ำใจกับผู้อื่น และมีความเมตตาต่อผู้ที่ด้อยโอกาส
  • กิจกรรมรู้ทันข่าวก้าวทันโลก
  • กิจกรรมทัศนศึกษา
  • กิจกรรมเยี่ยมสถานสงเคราะห์
  • กิจกรรมถวายเทียนพรรษา