กิจกรรมพัฒนาการด้านสติปัญญา

โครงการเพื่อพัฒนาการด้านสติปัญญา
นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ รักการอ่าน มีวิสัยทัศน์กว้าง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
  • กิจกรรมทดสอบทักษะการเรียนรู้
  • กิจกรรมวัดผลประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงาน
  • กิจกรรมประเมินผลสมรรถนะผู้เรียน
  • กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด