กิจกรรมพัฒนาการทางด้านสังคม

โครงการเพื่อพัฒนาการด้านสังคม

นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความรักความผูกพันในครอบครัว มีความรักความผูกพันต่อสถาบันการศึกษา และประเทศชาติ หวงแหนและต้องการอนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม

  • กิจกรรมไหว้ครู
  • กิจกรรมวันพ่อ
  • กิจกรรมวันแม่
  • กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
  • กิจกรรมรักษ์ไทย
  • งานบัณฑิตน้อยชมพูขาว