การพัฒนาบุคลากร

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

 1. ครูได้พัฒนาความรู้ รับประสบการณ์ใหม่เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
 2. ครูได้พัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และศักยภาพของตนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ทั้งการปฏิบัติงาน การศึกษาอบรม การดูงานในสถานที่ต่าง ๆ
 3. ครูได้พัฒนาคาวามรู้และนำความรู้นั้นมาพัฒนาตน พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพ การเตรียมสถานศึกษาเพื่อพร้อมรับการแระเมินคุณภาพ และเทคนิคการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 4. ครูได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ในเทคโนโลยีและนำวิทยาการนั้นมาใช้ในการเรียนการสอน

ตัวอย่างกิจกรรมการพัฒนาครู ได้แก่

 • กิจกรรมส่งครูอบรมการสอน และอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น
  • กลยุทธการใช้นิทานเป็นสื่อส่งเสริมการอ่านให้ได้ผล แบบสวีเดน
  • แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเด็กให้คิดเป็น ทำเป็น
  • เทคนิคการสอน การวัดผลและการออกข้อสอบเชิงคิดวิเคราะห์ คิดวิพากษ์ และคิดสร้างสรรค์
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสื่อสารอย่างสันติ”
  • การอบรมโครงการ “คุณภาพเด็กปฐมวัยสร้างได้ด้วยมือเรา”
  • การศึกษาดูงาน ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
  • การอบรม “การจัดกิจกรรมคุณธรรมนำความรู้และการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้”
  • การอบรม “การเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วยโครงการเพื่อการพัฒนาทักษะนวัตกรรม”
 • กิจกรรมจัดทำแฟ้มสะสมงานครู
 • การอบรมคอมพิวเตอร์