กิจกรรมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

โครงการเพื่อพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
นักเรียนได้แสดงความสามารถและศักยภาพของตนเอง มีระเบียบวินัย กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีอย่างอิสระ มีคุณสมบัติของนักกีฬา เป็นผู้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรักและสามัคคีในหมู่คณะ กิจกรรมตัวอย่าง ได้แก่
  • กิจกรรมกีฬาสี
  • กิจกรรมนักเล่านิทานน้อย
  • กิจกรรมนั่งสมาธิ
  • กิจกรรมห้องหรรษา
  • กิจกรรมวันคริสต์มาส