กิจกรรมพัฒนาการด้านร่างกาย

โครงการเพื่อพัฒนาการด้านร่างกาย
นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย รักการมีสุขภาพที่ดี ตระหนักรู้ถึงการรักษาความสะอาด
กิจกรรมตัวอย่าง ได้แก่
  • กิจกรรมแปรงฟันและล้างมือ
  • กิจกรรมโภชนาการในโรงเรียน
  • กิจกรรมตรวจสุขภาพ
  • กิจกรรมแปรงฟันและล้างมือ
  • กิจกรรมสนามเด็กเล่น