กิจกรรมทางวิชาการ

โครงการกิจกรรมด้านวิชาการ

นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ได้แสดงผลงานด้วยความภาคภูมิใจ กิจกรรมตัวอย่าง ได้แก่

  • กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ
  • กิจกรรมวันวิชาการ
  • กิจกรรมอ่านออกเสียงภาษาไทย
  • กิจกรรม English Friday 
  • กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย