ระดับประถมศึกษา

ระดับประถมศึกษาเป็นวัยที่ยังมีการเจริญเติบโตทางร่างกายอย่างต่อเนื่อง แม้อัตราการเจริญเติบโตจะไม่ได้เด่นชัดเท่าวัยแรกเกิดถึงอนุบาลก็ตาม อย่างไรก็ดี พัฒนาการต่าง ๆ ของเด็กวัยนี้จะมีความละเอียดอ่อนและสลับซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะด้านภาษา สติปัญญา สังคม อารมณ์และจิตใจ เด็ก ๆ วัยนี้ควรได้รับการอบรม ฝึกฝน และส่งเสริมทักษะต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอจากทั้งผู้ปกครองและคุณครู เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เพิ่มพูนความสามารถ เป็นทั้งคนเก่ง คนดี และมีความสุข

 
กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น ได้ผ่านการคัดกรองคุณภาพจากคุณครูผู้มีความรู้และประสบการณ์ ให้ครอบคลุมพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ของเด็ก ๆ ประกอบด้วยโครงงานด้านวิชาการ โครงการชีวิตสดใสใส่ใจสุขภาพ โครงการส่งเสริมด้านสังคม อารมณ์และจิตใจ โครงการด้านจริยธรรม คุณธรรม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการบำเพ็ญประโยชน์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการทำงานของนักเรียน และโครงการรักห้องสมุด

 • P8070326
  โครงการกิจกรรมทางวิชาการ นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ได้แสดงผลงานด้วยความภาคภูมิใจตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ กิจกร...

 • SAM_7763 small
  โครงการชีวิตสดใสใส่ใจสุขภาพ นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย รักการมีสุขภาพที่ดี ตระหนักรู้ถึงการรักษาความสะอาด ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมตรวจสุข...

 • รักษ์ไทย 1 small
  โครงการเพื่อส่งเสริมด้าน สังคม อารมณ์และจิตใจ นักเรียนได้แสดงความสามารถและศักยภาพของตนเอง มีระเบียบวินัย กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีอย่างอิสระ มีคุณสมบัติของนักกีฬา เป็นผู้รู้แพ้ รู้ชนะ...

 • ไหว้ครู 6
  โครงการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความรักความผูกพันในครอบครัว มีความรักความผูกพันต่อสถาบันการศึกษา และประเทศ...

 • ทัศนศึกษา 8
  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการบำเพ็ญประโยชน์ นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาสถานที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้กลุ่มสาระต่าง ๆ และบูรณาการความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดป...

 • 10690118_878979978788544_853313081232937502_n
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการทำงานของนักเรียน คุณครูวางแผนให้นักเรียนสามารถปฏิบัติ ประเมินผลงานและปรับปรุงงานด้วยตนเอง โดยเน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ได้รับการแนะนำเรื่องการดำเน...

 • _MG_0058
  โครงการรักห้องสมุด นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ รักการอ่าน มีวิสัยทัศน์กว้าง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง นอกจากนี้ยังส่งเ...