กิจกรรมอนุบาล

ปฐมวัย หรือ วัยอนุบาล เป็นวัยที่ต้องการการกระตุ้นพัฒนาการอย่างมาก เนื่องจากอยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ ดังนั้น กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น ได้ผ่านการคัดกรองคุณภาพจากคุณครูผู้มีความรู้และประสบการณ์เรื่องเด็กเล็ก ให้ครอบคลุมพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ของเด็ก ๆ ประกอบด้วยโครงงานด้านวิชาการ พัฒนาการทางร่างกาย พัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจ พัฒนาการทางด้านสังคม พัฒนาการทางด้านสติปัญญา และโครงงานส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

 • DSC01327
  โครงการกิจกรรมด้านวิชาการ นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ได้แสดงผลงานด้วยความภาคภูมิใจ กิจกรรมตัวอย่าง ได้แก่ กิจ...

 • _MG_9571
  โครงการเพื่อพัฒนาการด้านร่างกาย นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย รักการมีสุขภาพที่ดี ตระหนักรู้ถึงการรักษาความสะอาด กิจกรรมตัวอย่าง ได้แก่ กิจกรรมแป...

 • _MG_0079
  โครงการเพื่อพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ นักเรียนได้แสดงความสามารถและศักยภาพของตนเอง มีระเบียบวินัย กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีอย่างอิสระ มีคุณสมบัติของนักกีฬา เป็นผู้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภั...

 • DSC03941 small
  โครงการเพื่อพัฒนาการด้านสังคม นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความรักความผูกพันในครอบครัว มีความรักความผูกพันต่อสถาบันการศึกษา และประเทศชาติ ห...

 • _MG_0061
  โครงการเพื่อพัฒนาการด้านสติปัญญา นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ รักการอ่าน มีวิสัยทัศน์กว้าง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ...

 • DSC01039
  โครงการสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาสถานที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้กลุ่มสาระต่าง ๆ และบูรณาการความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้...