ระดับประถมศึกษา

 

 

ระดับประถมศึกษาใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเสริมด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริง เช่น กิจกรรมเล่าเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ การประกวด Science Show และปลูกฝังการรักการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมยอดนักอ่าน

นักเรียนจะได้รับการฝึกฝนให้กล้าตั้งคำถาม คิดวิเคราะห์ และแสดงออกทางความคิด โดยคุณครูจะดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองซึ่งมีส่วนช่วยให้นักเรียนเปิดใจในการเรียนรู้ และเรียนอย่างมีความสุข ในขณะเดียวกัน นักเรียนจะได้รับการอบรมบ่มนิสัยเรื่องมารยาทและระเบียบวินัยด้วย

นักเรียนที่นี่จึงเก่งทั้งด้านวิชาการ โดยโรงเรียนได้รับเกียรติบัตร O-NET ถึง 7 ปีซ้อน และการใช้ทักษะชีวิตด้านอื่น ๆ ได้แก่ ความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีคุณธรรม มารยาทดี กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

โครงสร้างรายวิชาของหลักสูตรระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

(1) รายวิชาพื้นฐาน มี  8  กลุ่มสาระ

จำนวนคาบ/สัปดาห์

1. สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

5 คาบ

2. สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

5 คาบ

3. สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

   3.1 เรียนกับครูประจำชั้น

   3.2 โครงการ Mad Science

 

2 คาบ

1 คาบ

4. สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   4.1 สังคม

   4.2 ประวัติศาสตร์

 

2 คาบ

1 คาบ

5. สาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

   5.1 สุขศึกษา

   5.2 พลศึกษา

 

1 คาบ

1 คาบ

6. สาระการเรียนรู้ศิลปะ

   6.1 ทัศนศิลป์

   6.2 นาฏศิลป์

   6.3 ดนตรีสากล

 

1 คาบ

1 คาบ

1 คาบ

7. สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

   7.1 การงานพื้นฐานอาชีพ

   7.2 คอมพิวเตอร์

 

1 คาบ

1 คาบ

8. สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (ครูประจำชั้น)

4 คาบ

   

(2) รายวิชาเพิ่มเติม   มี  3 กลุ่มสาระ

จำนวนคาบ/สัปดาห์

1. ภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ

3 คาบ

2. หน้าที่พลเมือง

1 คาบ

3. ภาษาจีน

1 คาบ

 

(3) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. ลูกเสือ-เนตรนารี

2. แนะแนว

3. ชุมนุม

4. กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์