เกียรติประวัติโรงเรียน

ผลงานดีเด่นของโรงเรียน

ปี2540 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน”ก้าวไกลทันโลก” รางวัลได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์

ปี2547 เด็กชาย สิรวิชญ์  ศรีศิริ  ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขัน “โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์”

ปี2551 ได้รับเกียรติบัตร เหรียญทองแดง ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ) จาก สช.

ปี2552 ได้รับเกียรติบัตร เหรียญทองแดง ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ) จาก สช.

ปี2553 ได้รับเกียรติบัตร เหรียญเงิน ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ) จาก สช.

สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O – NET  ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6

วิชาภาษาอังกฤษ  ได้ 100 คะแนน 4 คน คือ

1. เด็กชายศักดิพงศ์   ไชยพลบาล

2. เด็กหญิงพิชญา   พฤกษ์บุณยไชย

3. เด็กหญิงนภัสกร   ดวงอินทร์

4. เด็กหญิงประกายมาศ   ศรีสมนึก

วิชาศิลปะ ได้ 100 คะนน 6 คน คือ

1. เด็กหญิงชนิษฐา   ข่าทิพย์พาที

2. เด็กหญิงณัฐพงษ์   ฉัตรสง่า

3. เด็กหญิงพรพิชชา   สอนนิ่ม

4. เด็กหญิงพริมา   เชาว์พาณิชย์เจริญ

5. เด็กหญิงภัททนันท์   ฤกษ์เย็น

6. เด็กหญิงศุจินธร   พจน์เอกพงศ์

ปี2554 ได้รับเกียรติบัตร เหรียญเงิน ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ) จาก สช.

เด็กหญิงนิรุชา   เจริญผล   ได้รับรางวัลที่ 3  จากการประกวดเรียงความโครงการ “ข้าวไทย  เด็กไทย  เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย”

ปี2555 ได้รับเกียรติบัตร เหรียญเงินผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ) จาก สช.

สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O – NET  ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6

วิชาภาษาอังกฤษ  ได้ 100 คะแนน 1 คน คือเด็กหญิงณิชา   หอมรสสุคนธ์

ปี 2555-2557 ได้รับรองคุณภาพโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย “ในพระราชดำริพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์

ปี2555-2557 ได้รับโล่เกียรติคุณจากมูลนิมิตศุภนิมิตแห่งประเทศไทย “โรงเรียนแบบอย่างด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะด้วยการแบ่งปันช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้ด้อยโอกาส”

ปี2556 ได้รับเกียรติบัตร เหรียญทองแดง ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ) จาก สช.

ปี2557 ได้รับเกียรติบัตร เหรียญเงิน ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ) จาก สช.

นักเรียนได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม  2  คน

1. เด็กชายรอยอินทร์   ชุนหกิจ

2. เด็กชายวชิรวิชญ์   ศรีนวลจันทร์

ปี2557 ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ “SCIENCE SHOW” ระดับประถม

ปี2557 สำนักงานเขตดุสิต มอบประกาศเกียรติคุณให้โรงเรียนพันธะวัฒนา “ได้ผ่านการประเมินมาตรการป้องกันโรคอ้วน และภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน”

ปี2557 เด็กชายอธิศ  เชื้อธรรมชาญ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ ณ  มหาวิทยาลัยเกษมศาสตร์ประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี