บุคลากร

คณะกรรมการบริหาร

คณะที่ปรึกษาอาวุโส

     

คุณพหล จินดากุล

ดร. พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง รศ.ดร.กรรณิการ์ สุขเกษม

 

คุณพลินี เตชะมวลไววิทย์

ผู้รับใบอนุญาติ/ผู้จัดการ

   คุณวรพร มุสิกบุตร

       ผู้ช่วยผู้จัดการ  

 

ครูนุจรี จิระยิ่งเจริญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

คณะกรรมการบริหาร
เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา

ครูมาลินดา อมัตติกุล (หัวหน้าฝ่ายอนุบาล)
ครูศิริรัตน์ เวชไชโย (หัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
ครูนุจรี จิระยิ่งเจริญ (ผู้อำนวยการ)
ครูสุกัญญา เมธังกูร (หัวหน้าฝ่ายการเงิน)
ครูจุฬาภรณ์ ศรีอินทร์ (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล)
ครูจารุวรรณ สงวนสุข (หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)
ครูประพิน ศรีบุญเลิศ (คุณครูบรรณารักษ์)