สารจากผู้บริหาร

 

 

การให้การศึกษากับเด็กในวัยเรียนนั้น เปรียบเสมือนการปลูกต้นกล้า  ที่จะต้องมีการดูแล และเอาใจใส่ให้ต้นกล้านั้นมีการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์  โดยการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมรู้จักการแบ่งปัน  มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี  รู้จักรักษ์วัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม

ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจให้โรงเรียนพันธะวัฒนาเป็นผู้เตรียมความพร้อมให้บุตรหลานของท่านก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

                                                                                                                                                                          ด้วยความปรารถนาดีจาก

                                                                                                                                                                            นางนุจรี  จิระยิ่งเจริญ

                                                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนพันธะวัฒนา