วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนพันธะวัฒนามุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ   มีคุณธรรมและจริยธรรม   มีความเป็นผู้นำ    อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม    บุคลากรมีประสิทธิภาพ   โรงเรียนร่มรื่นมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้   และปลอดภัย

พันธกิจ

 1. พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ   และมีพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมตามวัย
 2. พัฒนาการให้มีความรู้  ความสามารถเต็มศักยภาพ
 3. ส่งเสริมจัดกิจกรรมด้านกีฬา,ความเป็นผู้นำ,คุณธรรม,  จริยธรรม,  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม
 4. จัดสภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความร่มรื่น  ปลอดภัย   และมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้

เป้าหมาย

โรงเรียนพันธะวัฒนาได้วิเคราะห์สภาพโรงเรียน   เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักเพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน   และกำหนดเป้าหมายตามลำดับความสำคัญ  ดังนี้

 1. โรงเรียนได้กำหนดฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นฝ่ายบริการ    ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอกและภายใน
 2. บุคลากรมีคุณภาพ   มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   รักและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่
 3. โรงเรียนจัดทำแผนประกันคุณภาพ
 4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 75  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
 5. นักเรียนมีพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมตามวัย
 6. สื่อการเรียนการสอนมีคุณภาพและเพียงพอ
 7. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
 8. นักเรียนมีทักษะด้านกีฬา   ดนตรี   นาฏศิลป์  และศิลปะ
 9. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ร่มรื่น    สะอาด   สะดวกสบาย   และปลอดภัย   มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้

เอกลักษณ์

เรียนดี  มีสุข

อัตลักษณ์

ยิ้มง่าย  ไหว้สวย