ประวัติที่มา

เดิมชื่อโรงเรียนพันธะศึกษา   จัดตั้งเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2479   ที่ซอยมิตรคาม   ถนนสามเสน   กรุงเทพมหานคร   โดยนายสุรีย์ – นางวัลลา   เสนะวาทิน   และนางสาวรัตนา  พันธุมจินดา  เป็นเจ้าของ / ผู้จัดการ / ครูใหญ่   เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปี่ที่ 4   ต่อมาเกิดความยุ่งยากแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เพราะต้องหาที่เรียนต่อ   โรงเรียนจึงดำริจะขยายชั้นเรียนต่อไปถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7   จึงแยกตัวออกจากโรงเรียนพันธะศึกษา   มาตั้งที่ถนนจรัลสนิทวงศ์   ตำบลบางพลัด   อำเภอบางกอกน้อย    จังหวัดธนบุรี (ขณะนั้น)   เมื่อวันที่ 20  พฤษภาคม  พ.ศ. 2506   เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพันธะวัฒนา     โดยมีนางสาวรัตนา    พันธุมจินดา   เป็นเจ้าของ / ผู้จัดการ / ครูใหญ่    เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 7   ได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนชาย – หญิง  อายุ 9 – 17 ปี   รับนักเรียนได้ 405 คน   ลักษณะอาคารเรียนเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว 2 หลัง  

 

เนื่องจากสถานที่เดิมมีบริเวณจำกัด    ประกอบกับนักเรียนส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ฝั่งพระนครทำให้ไม่สะดวกต่อการเดินทาง   ในปี พ.ศ. 2509  โรงเรียนจึงได้ย้ายมาเปิดทำการสอนที่ ถนนสุโขทย  แขวงดุสิต   เขตดุสิต   โดยมีอาคารเรียนเป็นตึก 2 ชั้น 1 หลัง   และเรือนไม้ ชั้นเดียว 3 หลัง   เปิดทำการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงประถมศึกษาปีที่ 7 พ.ศ. 2514   โรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีต 3 ชั้น   จำนวน 25 ห้องเรียน  รับนักเรียนได้ประมาณ 1,125 คน

 

ปัจจุบันโรงเรียนพันธะวัฒนาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6   โดยมีนางพลินี   เตชะมวลไววิทย์    เป็นผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ  และมี นางนุจรี จิระยิ่งเจริญ เป็นผู้อำนวยการ   โรงเรียนมีเนื้อที่ 3 ไร่ครึ่ง    กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์   มีอาคารเรียน 2 หลัง คือ

              อาคาร 3 ชั้น                       1 หลัง

              อาคาร 4 ชั้น                       1 หลัง 

              อาคาร 1 ชั้น (โรงอาหาร)      1 หลัง

              อาคาร 2 ชั้น (ตึกอำนวยการ)  1 หลัง

มีห้องเรียนและห้องประกอบการเรียนทั้งหมด 39 ห้อง