สมัครเรียน

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครนักเรียนชาย-หญิง ระดับชั้นอนุบาล-ประถามศึกษาปีที่ 6

ตั้งแต่เดือนตุลาคม เวลา 9:00 น. -15:00 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

สถานที่รับสมัคร

ตึกอำนวยการ โรงเรียนพันธะวัฒนา

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ชั้นอนุบาล 1: รับนักเรียนอายุ 3 ปีขึ้นไป (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม) จำนวน 90 คน

ชั้นประถมปีที่ 1: รับนักเรียนอายุ 6 ปีขึ้นไป หรือกำลังเรียนชั้นอนุบาล 3 ไม่ต้องสอบคัดเลือก

ชั้นอื่น ๆ: ทางโรงเรียนจะพิจารณาตามความเหมาะสม

 

เอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร

1. สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง

4. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 รูป

5. ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมในชั้นที่กำลังศึกษาอยู่

6. ปพ.1 (ใบรายงานผลการศึกษา)

7. สมุดรายงานผลการเรียน/ระเบียนสะสม

8. ปศ.20 (ใบแจ้งย้ายเด็กในเกณฑ์)

 

เวลาเรียนและวันหยุด

เวลาเรียน: 8.05 น. - 15.30 น.

วันหยุด: วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามไฟล์ด้านล่างนี้ กรอกและนำมายื่นพร้อมหลักฐานในวันสมัครค่ะ
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-243-2780, 02-243-2782
หรือกรอกแบบฟอร์มติดต่อกลับด้านล่างนี้

แบบฟอร์มติดต่อกลับ