ปฏิทิน

 
 ปฏิทินปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

ลำดับ

วันเดือนปี

กิจกรรม

สถานที่

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

1

จ.14 มี.ค. – อ.12 เม.ย.59

เรียนปรับพื้นฐาน อนุบาล 1 –  ประถมศึกษาปีที่5

โรงเรียนพันธะวัฒนา

วิชาการ

2

พ.30 มี.ค. 59

ประกาศผลการเรียน ชั้น อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนพันธะวัฒนา

วิชาการ

3

จ. 25 เม.ย. 59

ประชุมปิดภาคเรียนที่ 1/2559

โรงเรียนพันธะวัฒนา

บุคคล

4

จ. 25 เม.ย. 59

ครูมาปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1/2559

โรงเรียนพันธะวัฒนา

 

5

อา.1-จ.2 พ.ค.59

ขายหนังสือแบบเรียน

โรงเรียนพันธะวัฒนา

ตามคำสั่งแต่งตั้งเลขที่ พธว.003/2559

6

ศ.13 พ.ค. 59

เปิดภาคเรียนที่ 1/2559 ชั้น(อนุบาล 1)

โรงเรียนพันธะวัฒนา

 

7

จ.16 พ.ค. 59

เปิดภาคเรียนที่ 1/2559 ชั้น(อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 )

โรงเรียนพันธะวัฒนา

 

8

จ.16 –พฤ.19 พ.ค.59

กิจกรรมปฐมนิเทศ

โรงเรียนพันธะวัฒนา

บริหารทั่วไป

9

ส.28 พ.ค. 59

ประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนพันธะวัฒนา

 

10

อ. 7 มิ.ย.59

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี

โรงเรียนพันธะวัฒนา

บุคคล

11

อ. 7 มิ.ย.59

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนพันธะวัฒนา

บริหารทั่วไป

12

พ. 8 มิ.ย.59

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม                            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

โรงเรียนพันธะวัฒนา

บริหารทั่วไป

13

ศ. 10 มิ.ย. 59

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

โรงเรียนพันธะวัฒนา

บริหารทั่วไป

14

จ. 13 มิ.ย. 59

ซ้อมใหญ่กิจกรรมไหว้ครู

โรงเรียนพันธะวัฒนา

บริหารทั่วไป

15

อ. 14 มิ.ย. 59

ประชุมคณะกรรมการบริหาร 4 ฝ่าย

โรงเรียนพันธะวัฒนา

 

16

พฤ.16 มิ.ย.59

กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมให้ทุนการศึกษา

กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนดีเด่น

โรงเรียนพันธะวัฒนา

บริหารทั่วไป

17

พฤ.16 มิ.ย.59

กิจกรรมส่งเสริมกำลังใจบุคลากร

โรงเรียนพันธะวัฒนา

บุคคล

18

อ. 21 มิ..ย. 59

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม                          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียนพันธะวัฒนา

บริหารทั่วไป

19

พ. 22 มิ.ย. 59

กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6

 

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

บริหารทั่วไป

 

 

 

 

 

ลำดับ

วันเดือนปี

กิจกรรม

สถานที่

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

20

จ. 27 มิ.ย. 59

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม

ชั้นอนุบาล 1-3

โรงเรียนพันธะวัฒนา

บริหารทั่วไป

21

อ.28 มิ.ย. 59

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนพันธะวัฒนา

บริหารทั่วไป

22

พ. 29- พฤ.30 มิ.ย. –ศ. 1 ก.ค.59

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

พุทธมณฑล นครปฐม

บริหารทั่วไป

23

พฤ.30 มิ.ย. 59

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนพันธะวัฒนา

บริหารทั่วไป

24

 ก.ค.- ธ.ค.59

กิจกรรมชวนน้องอ่านกับเดอะพิชซ่า  (ปีที่ 14)

โรงเรียนพันธะวัฒนา

วิชาการ

25

พฤ. 7 ก.ค.59

กิจกรรมไหว้ครูดนตรีไทย

โรงเรียนพันธะวัฒนา

บริหารทั่วไป

26

ศ. 8 ก.ค. 59

สอบอัตนัย ครั้งที่ 1/2559

โรงเรียนพันธะวัฒนา

วิชาการ

27

จ. 11 – พฤ 14  ก.ค. 59

สอบปรนัย ครั้งที่ 1/2559

โรงเรียนพันธะวัฒนา

วิชาการ

28

ศ.15 ก.ค.59

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

วัดอัมพวัน

บริหารทั่วไป

29

พฤ. 21 ก.ค. 59

กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 4 – 5

จังหวัดอยุธยา

บริหารทั่วไป

30

จ.25 ก.ค. 59

ประกาศผลสอบครั้งที่ 1/2559

โรงเรียนพันธะวัฒนา

วิชาการ

31

ศ.29 ก.ค.59

กิจกรรมตรวจสุขภาพ  และฉีดวัคซีน

โรงเรียนพันธะวัฒนา

บริหารทั่วไป

32

พฤ.11 ส.ค. 59

กิจกรรมวันแม่

โรงเรียนพันธะวัฒนา

บริหารทั่วไป

33

พฤ.11 ส.ค. 59

กิจกรรมวันรักษ์ไทย

โรงเรียนพันธะวัฒนา

บริหารทั่วไป

34

พฤ. 18  ส.ค. 59

กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นอนุบาล 1-3

ท้องฟ้าจำลอง

บริหารทั่วไป

35

ศ. 19 ส.ค. 59

กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 1 - 3

สยามโอเชียนเวิลด์

บริหารทั่วไป

36

พฤ. 8 ก.ย. 59

กิจกรรมมารยาทงาม

โรงเรียนพันธะวัฒนา

บริหารทั่วไป (อนุบาล)

37

อ. 13 ก.ย. 59

กิจกรรมนักเล่านิทานน้อย

โรงเรียนพันธะวัฒนา

วิชาการ (อนุบาล)

38

จ.26 ก.ย. 59

สอบอัตนัย ครั้งที่ 2/2559

โรงเรียนพันธะวัฒนา

วิชาการ

39

อ. 27 -  ศ. 30    ก.ย. 59

สอบปรนัย ครั้งที่ 2/2559

โรงเรียนพันธะวัฒนา

วิชาการ

หมายเหตุ     อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

โครงการ-กิจกรรม ที่ไม่ได้ลงในปฏิทิน เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการตลอดทั้งปี

 

ปฏิทิปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ลำดับ

วันเดือนปี

กิจกรรม

สถานที่

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

1

อ.25 ต.ค.59

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2559

ประกาศผลสอบ ครั้งที่ 2/2559

 

โรงเรียนพันธะวัฒนา

 

วิชาการ

2

ส.12-อา.13 พ.ย.59

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ  เนตรนารีสามัญ           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ค่ายลูกเสือ สวนสยาม

วิชาการ

3

ศ. 25 พ.ย.59

กิจกรรมวันมหาธีรราช

โรงเรียนพันธะวัฒนา

วิชาการ

4

ศ. 18 พ.ย.59

กิจกรรมกีฬาสี

โรงเรียนพันธะวัฒนา

บริหารทั่วไป

5

ศ.2 ธ.ค.59

กิจกรรมวันพ่อ

โรงเรียนพันธะวัฒนา

บริหารทั่วไป

6

พ.14 ธ.ค.59

สอบอัตนัย ครั้งที่ 3/2559

โรงเรียนพันธะวัฒนา

วิชาการ

7

พฤ. 15- อ. 20ธ.ค. 59

สอบปรนัย ครั้งที่ 3/2559

โรงเรียนพันธะวัฒนา

วิชาการ

8

ธ.ค. 59

กิจกรรมประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย (ปีที่ 7)

โรงเรียนพันธะวัฒนา

วิชาการ

9

ศ.23 ธ.ค.59

กิจกรรมวันคริสต์มาส

กิจกรรมรับบริจาคเสื้อผ้าและหนังสือมือสองเพื่อการกุศล

โรงเรียนพันธะวัฒนา

วิชาการ

10

จ. 4 ม.ค.59

ประกาศผลสอบครั้งที่ 3

โรงเรียนพันธะวัฒนา

วิชาการ

11

ธ.ค. 59

ถ่ายรูปครูและนักเรียนที่จบการศึกษา ชั้น อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนพันธะวัฒนา

 

12

พ.11 ม.ค. 60

กิจกรรมนักเล่านิทานน้อย

โรงเรียนพันธะวัฒนา

วิชาการ (อนุบาล)

13

อ.17 ม.ค. 60

กิจกรรมมารยาทงาม ระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 1 -6

โรงเรียนพันธะวัฒนา

บริหารทั่วไป

14

ศ. 20 ม.ค. 60

กิจกรรมวันวิชาการ (คณิตศาสตร์พาเพลิน)

โรงเรียนพันธะวัฒนา

วิชาการ

15

ส.21 ม.ค.60

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ  เนตรนารี สำรอง       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3

โรงเรียนพันธะวัฒนา

วิชาการ

16

ส.28 ม.ค.60

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ  เนตรนารี สำรอง       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนพันธะวัฒนา

วิชาการ

17

พฤ. 2 ก.พ. 60

กิจกรรมมารยาทงาม

โรงเรียนพันธะวัฒนา

บริหารทั่วไป (อนุบาล)

18

ก.พ. 60

กิจกรรมเยี่ยมสถานสงเคราะห์

บ้านนนทภูมิ

ปากเกร็ด

บริหารทั่วไป

 

 

 

 

 

 

logo panta new.jpg

 

ลำดับ

วันเดือนปี

กิจกรรม

สถานที่

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

19

ศ.24 ก.พ.60

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนพันธะวัฒนา

วิชาการ

20

จ.27 ก.พ.60

สอบอัตนัย ครั้งที่ 4/2559

โรงเรียนพันธะวัฒนา

วิชาการ

21

อ.28-ศ.3มี.ค.60

สอบปรนัย ครั้งที่ 4/2559

โรงเรียนพันธะวัฒนา

วิชาการ

22

ก.พ. 60

กิจกรรมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)

โรงเรียนพันธะวัฒนา

วิชาการ

23

ส.4 มี.ค.60

กิจกรรมบัณฑิตน้อย (ชมพูขาว)

โรงเรียนพันธะวัฒนา

วิชาการ(อนุบาล)

24

พฤ. 30 มี.ค.60

ประกาศผลสองครั้งที่ 4/2559

โรงเรียนพันธะวัฒนา

วิชาการ

 

หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

                โครงการ-กิจกรรม ที่ไม่ได้ลงในปฏิทิน เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการตลอดทั้งปี