กิจกรรมและโครงงาน

โรงเรียนพันธะวัฒนามีการจัดกิจกรรมและโครงงานต่าง ๆ ตลอดทั้งปีการศึกษา โดยมุ่งเน้นประโยชน์ที่นักเรียนได้รับเป็นสำคัญ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำนั้นผ่านกระบวนการคัดสรรและไตร่ตรองมาอย่างดีให้เหมาะสมกับพัฒนาการและศักยภาพของนักเรียนแต่ละวัย

แบ่งเป็น กิจกรรมอนุบาล และกิจกรรมประถมศึกษา