หลักสูตร

โรงเรียนพันธะวัฒนาสอนหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ควบคู่กับการสอดแทรกกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ พัฒนาการ มารยาท จริยธรรมและคุณธรรม

โดยแบ่งหลักสูตรเป็น หลักสูตรอนุบาล และ หลักสูตรประถมศึกษา


  • โรงเรียนพันธะวัฒนายึดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก โดยเน้นพัฒนาการ 4 ด้านของนักเรียนได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ประกอบกับการใช้เทคนิคการสอนแบบบูร...

  • ระดับประถมศึกษาใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเสริมด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริง เช่น กิจกรรมเล่าเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ ...