เกี่ยวกับโรงเรียน


  • เดิมชื่อโรงเรียนพันธะศึกษา จัดตั้งเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2479 ที่ซอยมิตรคาม ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร โดยนายสุรีย์ – นางวัลลา เสนะวาทิน และนางสาวรัตนา พันธุมจินดา เป...

  • วิสัยทัศน์ โรงเรียนพันธะวัฒนามุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเป็นผู้นำ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม บุคลากรมีประส...

  • ผลงานดีเด่นของโรงเรียน ปี2540 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน”ก้าวไกลทันโลก” รางวัลได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ ปี2547 เด็กชาย สิรวิชญ์ ศรีศิริ ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขัน “...

  • การให้การศึกษากับเด็กในวัยเรียนนั้น เปรียบเสมือนการปลูกต้นกล้า ที่จะต้องมีการดูแล และเอาใจใส่ให้ต้นกล้านั้นมีการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ โดยการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถเ...

  • คณะที่ปรึกษาอาวุโส คุณพหล จินดากุล ดร. พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง รศ.ดร.กรรณิการ์ สุขเกษม คุณพลินี เตชะมวลไววิทย์ ผู้รับใบอนุญาติ/ผู้จัดการ คุณวรพร มุสิกบุตร ผ...

  • วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ครูได้พัฒนาความรู้ รับประสบการณ์ใหม่เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน ครูได้พัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และศักยภาพของตนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ทั้งการ...